Enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen lanpostuak mantentzeko laguntzak. 2024

[CEESA 2024]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xedea da enplegu-zentro berezian kontratatutako desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostuaren finantzaketa, kontratu bakoitzaren indarraldian.

Aurrekontuko zuzkidura

65.932.041 €

Prestazio ekonomikoa

Dirulaguntzek helburu dute enplegu-zentro berezien kontratatu dituzten eta desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostuak finantzatzea, kontratu bakoitzaren indarraldian zehar.

Dirulaguntza urteko epeka eskatuko da eta, hala badagokio, emango da, ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. Urteko zenbatekoa behin-behinekoa izango da, eta deialdia EHAAn argitaratu zen egunaren azken aurreko hilabetean justifikatutako laguntzaren arabera kalkulatuko da.

Programa hau finantzatzeko baliabide ekonomikoak nahikoak ez badira eskatutako laguntza guztiak emateko, onartutako eskabideen artean banatuko dira funtsak, baliabide ekonomikoen muga kontuan hartu gabe bakoitzari legokiokeen laguntzaren proportzioan, horrek ezertan galarazi gabe 152/2023 Dekretuko, urriaren 17koa, 43. artikuluan aurreikustiako justifikazioaren eta likidazioaren ondorioz behin betiko zenbatekoa aldatu beharra.

Dirulaguntza eman ondoren, onuradunek hilero aurkeztu beharko dute 152/2023 Dreketuan, urriaren 17koa, 43.1 artikuluan zerrendatutako agirirak, dirulaguntza horri dagokion hurrengo hilebetean.

Lanaldi osorako kontratatu diren eta desgaitasuna duten pertsonen soldata-kostua estaltzeko dirulaguntza une bakoitzean indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren %50 izango da. Lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten eta desgaitasuna duten pertsonak kontratatuz gero, dirulaguntza indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren %55 izango da (%60, emakumea edo 45 urtetik gorakoa bada) lanaldi osorako kontratatutako langile bakoitzeko. 

Langilea lanaldi partzialeko kontratuarekin ari bada edo errendimendu baxuko kontratua badu, dirulaguntza proportzionalki murriztuko da, egindako lanaldiaren arabera edo kontratuan jasota dagoen errendimendu baxuaren arabera.

Ordainketa-modua:

Dirulanguntzaren ordainketa honela egingo da:

 • %95, hileko ordainketetan; urteko emandako dirulaguntza zati 14 eginda ateratzen dena izango da, 2024 ekitaldiko ordainketa-kredituaren kargura.
 • Gainerakoa, hurrengo ekitaldirako konpromiso-kredituaren kargura, dirulaguntza osoa justifikatu ondoren.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako lantokiei lotuta diruz lagun daitezkeen jarduerei dagokienez, edozein autonomia-erkidegok halakotzat kalifikatu eta inskribatutako enplegu-zentro bereziak.

Betekizunak

 • Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean egotea.

 • Dirulaguntzaren arloko itzulketa-beharrak egunean iztatea, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2023ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera (2023ko otsailaren 17ko EHAA)

 • Zigor-eta administrzio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrik ez jaso izana, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskrimiazioarengatik gertatutakoak barne. Edo abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan Arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bateginaren 46.1.b) eta 46 bis.1.b) artikuluetan aurreikusitako zehapen osagarria ezartzeagatik, ebazpen irmo bidez.

 • 30.000 eurotik gorako dirulaguntzetan, eta eskatzailea irabazi-asmoa duen pertsona fisikoa edo juridikoa bada, zuzenbide publikoko erakundea ez dena, egunean izatea Merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean aurreikusitako ordainketa-epeak.

 • Ez izatea Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoern eraginpean, dirulaguntza onuradun izaera lortzeari begira.

 • Europar Batzordeak dirulaguntza bat ilegal eta merkatu erkidearekin bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren, ez egotea berreskuratze-agindu baten mende.

 • Enpresak ez izatea krisian dagoen enpresaren izaera, 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2.18 artikuluan jasotako definizioaren arabera.
 • Ordezkari bezala aritzeko beharrezkoa da ordezkapen-ahalordea ziurtatzea.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua 945 160 601

Kodea

0137614

Eskaera


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

4 hilabete eskaera egin denetik

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk